Novosti

Polaganje maturskih i završnih ispita u junskom ispitnom roku za vanredne učenike šk. 2021/2022. godine

Maturski i završni ispiti u junskom ispitnom roku školske 2021/2022.godine, za vanredne kandidate, održati će se u periodu od 27. – 28.06.2022.godine, prema rasporedu polaganja koji ćemo naknadno objaviti na stranici škole i oglasnoj ploči.

Upustvo za polaganje maturskih i završnih ispita

Po uspješnom završetku završnog razreda ili položenih svih modula ,ukoliko je školovanje po modularnom nastavnom planu i programu, učenici stiču pravo za polaganje završnog ispita (III stepen) i maturskog ispita (IV stepen). Vanredni učenici biraju temu za izradu maturskog rada u saglasnosti sa predmetnim nastavnikom koji vrši stručni nadzor i pruža potrebnu pomoć u toku izrade maturskog rada. Da bi stekli uslov za polaganje maturskog ispita potrebno je maturski rad u dva (2) primjerka predati na protokol škole, izmiriti sva eventualna
dugovanja i podnijeti prijavu za polaganje završnog ili maturskog ispita.

Maturski ispit sastoji se iz:

  1. izrade maturskog rada
  2. usmene odbrane maturskog rada
  3. pisanog ispita (eseja)

Završni ispit se sastoji iz:

  1. praktičnog rada
  2. usmene odbrane praktičnog rada
  3. pisanog ispita (eseja)


Ukoliko učenik dobije pozitivnu ocjenu iz maturskog/praktičnog rada stiče pravo pristupa usmenoj odbrani, a ukoliko je pozitivna ocjena i iz usmene odbrane rada pristupa polaganju pisanog ispita (eseja).
Maturski/završni ispit i usmena odbrana rada su eliminatorni, i u slučaju da učenik dobije ocjenu nedovoljan (1) dužan je da maturski/završni rad radi na novu temu. Ukoliko je ocjena nedovoljan (1) iz pisanog ispita (eseja) učenik se upućije na popravni ispit, a ocjene iz maturskog/završnog rada i usmene odbrane se priznaju.
U slučaju da je ocjena nedovoljan (1) i na popravnom ispitu učenik se upućuje na polaganje mature/završnog ispita u cijelosti. Učeniku koji je položio maturski/završni ispit izdaje se diploma o završenoj
srednjoj školi.
Sve informacije se objavljuju na web stranici škole i oglasnoj ploči , a za dodatne informacije možete se obratiti na tel.033 534-633, ili lično u JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola ul.Dugi sokak 9